Disclaimer Erfgoedbank Leie Schelde

Wie zijn wij?

De Erfgoedbank Leie Schelde borgt het verleden van zes gemeenten uit de Cultuurregio Leie Schelde: Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte. Dankzij de Erfgoedbank Leie Schelde krijgt het collectieve geheugen van de regio een plek, stem en gezicht. De collecties die hier gepresenteerd worden zijn afkomstig van gemeenten, verenigingen of particulieren.

De Cultuurregio Leie Schelde staat in voor het presenteren van dit portaal en werkt hiervoor nauw samen met haar partners: Cultuurregio Leie Schelde – Tolpoortstraat 79, 9800 Deinze met ondernemingsnummer BE0826.486.520.

Voor inhoudelijke en technische vragen over dit erfgoedportaal kan u contact opnemen via info@cultuurregioleieschelde.be.

Gebruik (beeld)materiaal, auteursrecht en recht op afbeelding

Online ontsluiting van beeldmateriaal

De Erfgoedbank Leie Schelde streeft ernaar om zoveel mogelijk (beeld)materiaal online aan het publiek te presenteren. Hierbij wordt rekening gehouden met het auteursrecht dat van toepassing kan zijn op bepaald (beeld)materiaal.

Omwille van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 27.07.1994) worden kranten jonger dan 70 jaar slechts beperkt beschikbaar gesteld. Het auteursrecht is niet enkel van toepassing op de digitale krantencollecties, maar ook op audiovisueel materiaal wanneer zij oorspronkelijke creaties zijn en de maker ervan nog geen 70 jaar overleden is. Indien bovendien op de foto’s andere oorspronkelijke creaties worden afgebeeld, geldt ook daarop mogelijk nog een auteursrechtelijke bescherming.

De inrichters van dit portaal of hun partners hebben de nodige, redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van de gedigitaliseerde werken te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbenden gevonden. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed hebben wij en onze partners er toch voor geopteerd om deze werken te digitaliseren en op deze website raadpleegbaar te maken omwille van hun historisch belang en hun educatieve waarde. Indien u van oordeel bent, dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze gedigitaliseerde werken, dan verzoeken wij u contact op te nemen, zodat wij alsnog uw toestemming kunnen bekomen, en als dat niet mogelijk is de online publicatie kan worden stopgezet.

Gebruik van beeldmateriaal

Indien u beeldmateriaal uit de Erfgoedbank Leie Schelde wil gebruiken, kan u bij de Cultuurregio Leie Schelde navragen of u dat mag en wat de voorwaarden daartoe zijn. De Cultuurregio Leie Schelde staat hiervoor in nauw contact met de eigenaars en de beheerders van de betreffende collecties. Het is in bepaalde gevallen mogelijk dat de collectiebeheerder zelf niet de toestemming kan geven, maar zal doorverwijzen naar de maker, zijn nabestaanden of hun vertegenwoordiger.

Aansprakelijkheid

Wij verbinden ons ertoe om de informatie op de Erfgoedbank Leie Schelde zo juist mogelijk weer te geven. De gebruiker aanvaardt evenwel dat de Erfgoedbank Leie Schelde geen expliciete of impliciete garanties kan geven omtrent de correctheid of volledigheid ervan. De inhoud van deze beeldbank is bovendien onderhevig aan wijzigingen en bepaalde informatie kan zelfs verwijderd worden uit deze website.

De inrichters van de Erfgoedbank Leie Schelde zijn ook niet aansprakelijk voor schade ingevolge het raadplegen van www.erfgoedbankleieschelde.be, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het raadplegen van de beelden en hun metadata.

De bezoeker van de Erfgoedbank Leie Schelde vrijwaart de inrichters ervan voor alle schade die zij zouden lijden alsook vorderingen van derden ten gevolge van het niet naleven van huidige gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle geschillen met de Cultuurregio Leie Schelde in het kader van de Erfgoedbank Leie Schelde is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Erfgoedbank Leie Schelde of het gebruik van beeldmateriaal en metadata uit dit erfgoedportaal zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbanken met afdelingszetel te Gent.

Wijzigingen

De inrichters van de Erfgoedbank Leie Schelde behouden zich het recht om op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen worden gepubliceerd via deze website en zullen automatisch van kracht worden na de publicatie ervan. Het raadplegen van www.erfgoedbankleieschelde.be en het bezoek aan onze website impliceert de kennisneming en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Ons contacteren

Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van metadata die inbreuk maken op wettelijke bepalingen en/of op rechten van derden kan u ons contacteren via info@cultuurregioleieschelde.be.

Privacyverklaring

Bij de verwerking van de persoonsgegevens volgen we de wettelijke bepalingen hierrond, zijnde de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze aanvult. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je verkrijgen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie zijn wij?

Het adres van onze website is www.erfgoedbankleieschelde.be. Deze privacyverklaring gaat enkel over persoonsgegevens van gebruikers van deze website:

 • Gegevens van de gebruikers met een login-account,
 • Gegevens van de gebruikers van contact-formulieren,
 • Gegevens van websitesurfers.

Ze behandelt niet de persoonsgegevens in de content van de website.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

We verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens zoals (voor)naam, adres (woonplaats) en e-mailadres.
 • Elektronische identificatiegegevens, zoals IP-adressen.

Deze gegevens komen bij ons terecht:

Gebruik van cookies

Here to add a text about the cookies but will depend wich cookiebanner is used. Is this on technical, functional and or analytical cookies.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons geeft, kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de werking en de dienstverlening van deze website of indien dit wettelijk verplicht is.

Wanneer u bijvoorbeeld een kopie in hoge resolutie van een object uit de Erfgoedbank Leie Schelde aanvraagt, dan bezorgen we uw aanvraag (en contactgegevens) aan de collectiebeheerder van het betrokken object. Hetzelfde gebeurt als u een vraag specifiek richt tot een partner of collectiebeheerder via het contactformulier op onze website. Wij bezorgen de vraag aan die betreffende partner samen met alle gegevens die u achterlaat in het formulier.

Daarnaast maken wij gebruik van externe dienstverleners voor het technisch ondersteunen en verzorgen van de Erfgoedbank Leie Schelde en voor ons eigen ICT-beheer. Met deze derde partijen sluiten we een verwerkersovereenkomst af en maken we de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Voor gebruikers met een login-account op onze website, bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Beveiliging van de gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuk. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft recht op inzage, recht op correctie en recht op het laten wissen van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.

Ons contacteren

Indien u een vraag of klacht heeft over het gebruik van uw gegevens of er zijn wijzigingen van misbruik kan u ons contacteren via info@cultuurregioleieschelde.be.

Wijziging privacyverklaring

Cultuurregio Leie Schelde kan deze privacyverklaring verder uitbreiden of wijzigen. We raden u aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Van ingrijpende wijzigingen zullen we een aankondiging maken op deze website of communiceren via nieuwsbrief.

 • Omdat u ze zelf aan ons bezorgd door het versturen van een bericht via ons contactformulier of door het vervolledigen van een gebruikersprofiel voor gebruikers met een login-account (persoonlijke identificatiegegevens).
 • Omdat ze automatisch verzameld worden wanneer u onze site gebruikt (elektronische identificatiegegevens).
  • Al onze medewerkers die toegang hebben tot persoongegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens,
  • We hanteren een login-beleid op al onze ICT-systemen,
  • Serveres en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.